100%-os támogatás - milyen dokumentumok kellenek

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. A pályázati adatlapon megjelölt Pályázó lakhelyét egyben a megvalósítás helyszínét alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum, mely lehet:

a) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

b) régi típusú, nem kártya formátumú személyi igazolvány esetében annak a nevet, a lakcímet és az érvényességet tartalmazó oldala

2. A pályázati adatlapon megadott Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (adóigazolvány, illetve annak hiányában az adóhatóság által kiállított érvényes igazolás)

3. A pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére szóló bankszámlakivonat / banki igazolás / bankszámlaszerződés. Amennyiben a Pályázó önállóan nem rendelkezik bankszámlával, azonban rendelkezési joggal bír más személy folyószámlája felett, abban az esetben ezen jogosultságot alátámasztó dokumentum (igazolással egy fájlban történő) megküldése is szükséges; Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó nem kizárólag kivitelezésre, vagy tervezésre (engedélyezés, elektromos szolgáltató általi tevékenységek) vonatkozó költségeket is kíván elszámolni, illetve ezen
nem kivitelezési tevékenységeket nem regisztrált kivitelező végzi.

4. A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles tulajdoni törzslapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő, A tulajdoni lap másolat költsége nem elszámolható, figyelembe véve, hogy az ügyfélkapun keresztül évente 2 db tulajdoni lap térítésmentesen lekérhető. Javasoljuk ezen lekérési mód alkalmazását.). Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő adatok alapján nem azonosítható be a beruházás megvalósítási helyszíne, abban az esetben jegyzői igazolás megküldése szükséges a természetbeni cím alátámasztására.


5. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan osztatlan közös tulajdon részét képezi, abban az esetben becsatolandó a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodás, illetve amennyiben rendelkezésre áll a kapcsolódó megosztási vázrajz is.


6. A pályázatot benyújtó személy 1. számú melléklet szerinti – rendszer által generált – nyilatkozata. Ezen dokumentum annak hitelesítési (aláírási) módjától függően eltérő az alábbiak szerint:
• amennyiben az elektronikus aláírással, vagy AVDH szolgáltatással került hitelesítésre, abban az esetben a dokumentum kizárólag a pályázati rendszerhez elektronikusan csatolandó,
• azon esetben, ha a nyilatkozat hagyományos papír alapú dokumentumként kézírással került aláírásra, abban az esetben:
o postai úton, eredeti, aláírt példányban a következő címre: ÉMI Nonprofit Kft. 2001 Szentendre, Postafiók: 180. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót, illetve a „Pályázatot benyújtó személy nyilatkozata” megjegyzést,
o másolatban a pályázati portálon keresztül. A nyilatkozat papír alapú kiállítása esetén a nyilatkozat eredeti példányban történő benyújtásának hiányában a pályázat értékelése nem kezdődhet meg.


7. A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás. Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, FIGYELEM! A meghatalmazást a Pályázó személy állítja ki az általa megbízott személy részére!


8. A beruházással érintett ingatlan összes tulajdonosa által külön-külön kiállított és magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében aláírt) 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító jelnek kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzési eredményét.


9. A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben:

a Pályázó személy a beruházással érintett ingatlannak nem 100%-ban (1/1 tulajdoni hányadban) tulajdonosa, abban az esetben minden tulajdonjoggal bíró személy vonatkozásában,
a beruházással érintett ingatlan haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt, abban az esetben minden érintett jogosult személy vonatkozásában,
a beruházással érintett ingatlan maximum 6 lakásos lakóközösség (társasház, lakásszövetkezet) részét képezi, abban az esetben a tulajdonosok többsége (minimum 51 % hozzájárulása) vonatkozásában,
a beruházással érintett ingatlan nem osztatlan közös tulajdon részét képező ikerház, abban az esetben a kapcsolódó épületek tulajdonosai vonatkozásában, amennyiben az jelen pályázati felhívás egyéb pontja alapján szükséges.


10. Amennyiben a Pályázó cselekvőképtelen természetes személy (magánszemély), abban az esetben benyújtandó a gyámhatósági vagy bírósági határozat a gyám/gondnok kirendeléséről.


11. A Pályázó teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy (magánszemély) esetén benyújtandó a 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat, továbbá a gondnok képviseleti jogosultságának igazolására irányuló dokumentum.


12. Amennyiben a támogatási kérelem fűtéskorszerűsítést tartalmazó műszaki megoldásra irányul, vagyis a 2.1.2 a), illetve a 2.1.2 b) pontban részletezett műszaki tartalom választása esetén a beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt, hitelesített (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid kibocsátás mértékét és az összesített energetikai jellemzőt is tartalmazó energetikai tanúsítvány teljes terjedelemben.


13. A megvalósítás helyszínét képező ingatlan jelen pályázat keretében felújításra kerülő fő elemeiről készített (beruházást megelőző állapotát tükröző) fotódokumentáció.


14. A kivitelezési munkálatokat, és azok költségeit magába foglaló, a szerződő felek által aláírt, a 6. számú melléklet szerinti sablon alapján elkészített Vállalkozási szerződés(ek). Fontos! A pályázati adatlapon megadott, illetve műszaki tartalomhoz rendelt regisztrált kivitelező esetén (minden érintett tevékenységet lefedve) benyújtandó a 6. számú melléklet szerinti Vállalkozói szerződés.


15. A tervezői, illetve engedélyezési alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (szerződés(ek)/megállapodás(ok)
A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítéséhez szükséges – villamosenergia szolgáltatók által biztosított – munkálatok (pl.: mérőóra csere) esetén nem szükséges vállalkozói szerződés kötése, illetve ezen munkafázisok esetén nem kötelező regisztrált kivitelezők alkalmazása. Ezen költségeket a pályázat benyújtásakor elegendő a pályázati adatlapon feltüntetni, az elszámolás során azonban számlákkal kell alátámasztani!
FONTOS! A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, illetve a kötelező csatolmányok feltöltését követően tehető meg. Figyelem a pályázat kizárólag ezt követően véglegesíthető!
A pályázat benyújtása esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a kezdeményezéstől számított öt munkanapon belül a Pályázó neve, a pályázat tárgya, az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon és a Lebonyolító szerv honlapján, melyhez Kedvezményezett a pályázat benyújtásával hozzájárulását adta. Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

ZÁRÓ KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS ÉS BESZÁMOLÓ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. A 8. számú melléklet szerinti, az adott regisztrált kivitelező, és a Kedvezményezett által aláírt Kivitelezői teljességi nyilatkozat és Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. (A kivitelezés befejezését követően, vállalkozó megvalósulási dokumentációt készít, melyet köteles átadni kedvezményezettnek. A megvalósulási dokumentáció része a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a teljességi nyilatkozat.) A 8. számú mellékletnek ki kell terjednie az adott regisztrált kivitelezőhöz rendelt, Támogatói Okiratban rögzített összes tevékenységre. A beruházás résztevékenységének befejezésének időpontjaként a 8. számú melléklet kiállítási dátumát szükséges figyelembe venni. Több kivitelező esetén a teljes projektben foglalt beruházás befejezési dátumaként az utolsóként kiállított 8. számú melléklet kelte tekinthető.
A 8. számú melléklet minden regisztrált kivitelező esetén külön-külön kitöltendő és benyújtandó.


2.
A regisztrált kivitelezőkkel (szállítókkal) kötött vállalkozási szerződés(ek)ben rögzített összes tevékenységre vonatkozó, az Sztv. és az ÁFA törvénynek megfelelő – valamint amennyiben releváns a kapcsolódó Vállalkozói szerződéssel azonos tartalmú – a Kedvezményezett nevére és címére/beruházás helyszínére20, kiállított, záradékolt költségszámlák eredeti (1., vevői példány) példányai. FONTOS! A Kedvezményezett köteles minden költségszámla eredeti példányára felvezetni az alábbi záradékszöveget: „Elszámoló bizonylat xxxxxx pályázat elszámolására kerül benyújtásra.", továbbá a pontos elszámolni tervezett bruttó összeget.

Amennyiben a Kedvezményezett adott projektje terhére az elszámoló bizonylat összegének nem a teljes összeget kívánja elszámolni, abban az esetben az elszámoló bizonylaton pontosan fel kell tüntetni, hogy az elszámoló bizonylat teljes összegéből mekkora összeget tervez elszámolni, továbbá ezzel összhangban ezen tényt az elszámolási adatlapon is jelölni szükséges. Ha a kivitelező nem záradékol, és a Kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a Kedvezményezett rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben.
Ha a kivitelező nem záradékol és a Kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással, akkor a Kedvezményezett nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően beszkennel, és ahhoz csatolja elektronikusan az elektronikus számlát, az általa választott szoftverrel. Külföldi számla esetén a számla fő tartalmi elemeiről a fordítást a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve szükséges benyújtani.
Kizárólag a záradékszöveggel ellátott számlák számolhatóak el. A záradék szövege a számla eredeti példányára vezetendő fel, a szkennelés és csatolás kizárólag ezt követően végezhető el!


3.
Amennyiben a pályázat benyújtása során becsatolt Vállalkozási szerződés bármely okból felbontásra kerül, abban az esetben az elszámoláshoz mellékelendő a kétoldalúan aláírt szerződésmegszüntetésre irányuló dokumentum, illetve az új Kivitelezővel kötött 6. számú mellékletnek megfelelő Vállalkozási szerződés, továbbá az annak mellékletét képező online felületen összeállított, aláírt költségvetés is. A záró beszámoló Kedvezményezett általi benyújtása a www.palyazat.gov.hu oldalon megtalálható adatlap kitöltésével, továbbá az alábbi dokumentumok szkennelt másolati példányban történő csatolásával kezdeményezhető:


1. A támogatott beruházásra vonatkozó, a Támogatói Okiratban rögzített mindazon tevékenységre vonatkozó, az Sztv. és az ÁFA törvénynek megfelelő – valamint amennyiben releváns a kapcsolódó Vállalkozói szerződéssel azonos tartalmú – a Kedvezményezett nevére és címére/beruházás helyszínére21, kiállított, záradékolt költségszámlák eredeti (1. vevői példány) példányai, melyek korábban nem kerültek benyújtásra.
FONTOS! A Kedvezményezett köteles minden költségszámla eredeti példányára felvezetni az alábbi záradékszöveget: „Elszámoló bizonylat xxxxxx pályázat elszámolására kerül benyújtásra.", továbbá a pontos elszámolni tervezett bruttó összeget.
Amennyiben a Kedvezményezett adott projektje terhére az elszámoló bizonylat összegének nem a teljes összeget kívánja elszámolni, abban az esetben az elszámoló bizonylaton pontosan fel kell tüntetni, hogy az elszámoló bizonylat teljes összegéből mekkora összeget tervez elszámolni, továbbá ezzel összhangban ezen tényt az elszámolási adatlapon is jelölni szükséges.

Ha a kivitelező nem záradékol, és a Kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a Kedvezményezett rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben. Ha a kivitelező nem záradékol és a Kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással, akkor a Kedvezményezett nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően beszkennel, és ahhoz csatolja elektronikusan az elektronikus számlát, az általa választott szoftverrel. Külföldi számla esetén a számla fő tartalmi elemeiről a fordítást a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve szükséges benyújtani. Kizárólag a záradékszöveggel ellátott számlák számolhatóak el. A záradék szövege a számla eredeti példányára vezetendő fel, a szkennelés és csatolás kizárólag ezt követően végezhető el!


2.
Amennyiben az adott regisztrált kivitelezőhöz rendelt, Támogatói Okiratban rögzített tervezett értékekhez képest a beruházás bekerülési költsége növekedett, továbbá a kapcsolódó számlák átutalásos fizetési móddal rendelkeznek, abban az esetben benyújtandó a többletköltség Kedvezményezett által történő megfizetését igazoló (bankszámlakivonat, banki igazolás) dokumentum.


3. A Támogatói Okiratban rögzített összes tevékenység megvalósulását igazoló fotódokumentáció.


4. Amennyiben a támogatási kérelem fűtéskorszerűsítést tartalmazó műszaki megoldásra irányul, vagyis a 2.1.2 a), illetve a 2.1.2 b) pontban részletezett műszaki tartalom választása esetén a támogatott beruházásokat teljeskörűen tartalmazó, a megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt, hitelesített (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid kibocsátás mértékét és az összesített energetikai jellemzőt is tartalmazó energetikai tanúsítvány teljes terjedelmében. Amennyiben a pályázat benyújtásakor emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb – jelen pályázat keretében – nem támogatható energetikai felújítás van folyamatban, illetve a pályázatbeadást követően, a pályázat megvalósítása közben azt kivitelezni tervezik, abban az esetben a záró beszámolóhoz mindösszesen 2 darab energetikai tanúsítvány csatolása szükséges. Az előző bekezdésben említett, a jelen támogatásból elszámolható beruházás lezárását követő tanúsítványon kívül be kell nyújtani az emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb nem támogatható energetikai felújítás befejeződését követő állapotra vonatkozó tanúsítványt is.

További bejegyzések
Elvesztél az információk tengerében? Szaldó? Bruttó? Mi segítünk!

Meglévő rendszertulajdonosok, 2023.09.07. előtti igénybejelentéssel rendelkezők Nemrég írtunk blogot a várható fejleményekkel kapcsolatban, akkor azonban még csak kalkulálni tudtunk az esetleges lehetőségekkel. Nagy port kavart az a TikTok videó, amiben az éves szaldó megszüntetését vetítette előre Lantos Csaba energiaügyi miniszter a már meglévő napelemes rendszerek vonatkozásában. Ezt követően a Fidesz frakcióvezetője a bejelentés felülvizsgálatát kérte, […]

Tovább olvasom
Nézzük az aktuális helyzetet!

Kedves Ügyfeleink, Érdeklődők! Az elmúlt hetekben nap, mint nap fokozott figyelemmel kísérjük az őszre ígért konkrét információkat, ami egyaránt hatással lehet meglévő és leendő Ügyfeleinkre is. Ezért készítettünk egy rövid összefoglalót az aktuális helyzetről. Meglévő napelemes rendszerrel rendelkező Ügyfelek: Még van remény, nincs minden veszve! A múlt héten nagy port kavart Lantos Csaba energiaügyi miniszter […]

Tovább olvasom
Van már engedélyed?

Mi vonatkozik azokra, akik már rendelkeznek hálózatra visszatápláló (2022 októberig beadott igénybejelentés esetén) engedéllyel, szerződéssel? A jelenleg ismertek szerint még mindig azok járnak a legjobban, akik tavaly időben intézkedtek és akár önállóan, akár egy napelemes cégen keresztül, de beadták az igénybejelentésüket az áramszolgáltató felé. Náluk ugyanis minden feltétel adott. Az áramszolgáltató lassú ügyintézésének ellenére, mostanra […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram