Egyszer használatos műanyag: forgalmazás, vagy forgalomba hozatal?

2021. július 1-jétől tilos bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba hozatala, ami azonban nem egyenlő a forgalmazással. Nézzük a különbséget!

A 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet értelmében 2021. július 1-jétől tilos bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek forgalomba hozatala.

Mit jelent a forgalomba hozatal és forgalmazás?

Forgalomba hozatal: egy termék első alkalommal történő forgalmazása.
Forgalmazás: egy termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátását értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára Magyarország területén, ellenérték fejében vagy ingyenesen.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Mivel a forgalomba hozatalra, és nem a forgalmazásra vonatkozik a tiltás, így a vendéglátók, kereskedők mindaddig beszerezhetik, illetve forgalmazhatják, és felhasználhatják ezeket a termékeket, amíg a gyártók, vagy importőrök azon készletei el nem fogynak, amiket július 1. előtt gyártottak, vagy importáltak.

Milyen termékek forgalomba hozása tilos július 1-től?

 • Fültisztító pálcika;
 • Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);
 • Tányér;
 • Szívószál;
 • Italkeverő pálcika;
 • Léggömbökhöz - kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat - rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;
 • Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely olyan étel tárolására szolgál, amely
  • azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre,
  • fogyasztása általában az edényből történik,
  • készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást;
 • Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;
 • Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is.

A vastagabb műanyag szatyrok sem lesznek kivételek

2023. január 1-jétől tilos lesz azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron és a feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) az 1. mellékletben meghatározott egyszer használatos műanyagtermékekre, valamint

b) az italtartó poharakra és az oxidatív úton lebomló műanyagtermékekre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szánt és használt italpohárra;

b) az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK irányelv vagy az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó szívószálakra és pálcikákra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható;

2. egyszer használatos műanyagtermék: olyan termék, amely teljes egészében vagy részben műanyagból készült, és amelyet nem arra szántak, nem úgy terveztek, vagy amelyet nem azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy a gyártóhoz visszajuttatva élettartama alatt többször vagy több körben újratölthető legyen, illetve eredeti rendeltetésének megfelelő célból újrahasználható legyen;

3. forgalmazás: egy termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára Magyarország területén, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

4. forgalomba hozatal: a termék első alkalommal történő forgalmazása;

5. italtartó pohár: olyan műanyagból készült egyszer használatos pohár, amely a fogyasztás helyén történő megtöltésre szolgál, ideértve a természetes személy személyes szükségletének kielégítésére szolgáló műanyag poharat is;

6. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

7. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott polimert tartalmazó anyag, amelyhez adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adhattak, és amely a késztermék fő szerkezeti alkotóelemeként funkcionálhat, kivéve a kémiailag nem módosított természetes polimereket;

8. műanyag hordtasak: olyan műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;

9. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;

10. oxidatív úton lebomló műanyag: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyag, amelyek oxidáció révén a műanyag mikroméretű részecskékre történő széttöredezését vagy kémiai lebontását idézik elő.

3. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

3. § Tilos az 1. mellékletben felsorolt egyszer használatos műanyagtermék, továbbá oxidatív úton lebomló műanyagból készült termék forgalomba hozatala.

4. § (1) * 

(2) Tilos azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron és a feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.

4. Szankció

5. § A 3. és a 4. § szerinti forgalombahozatali tilalom megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) Ez a rendelet

a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Korlátozás alá esik:

1.1. Fültisztító pálcika;

1.2. Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);

1.3. Tányér;

1.4. Szívószál;

1.5. Italkeverő pálcika;

1.6. Léggömbökhöz - kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat - rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;

1.7. Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely olyan étel tárolására szolgál, amely

1.7.1. azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre,

1.7.2. fogyasztása általában az edényből történik,

1.7.3. készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást;

1.8. Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;

1.9. Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is.

További bejegyzések
Hitelkonstrukció vállalkozások számára 2023-ban

A kamatlábak magasak, a hitelfeltételek szigorodnak, forgóeszközhitel-szükséglet megnőtt, az energiahatékonysági fejlesztésekhez pedig forrásokra van szüksége a kkv-knak. A magyar kkv-k talpon maradásának és versenyképességének megőrzése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2023 első félévében kezelési költség nélkül, a piaci kamatszinthez képest rendkívül kedvező, évi 5%-os ügyfélkamattal elérhetővé teszi a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeit. 2023 januártól […]

Tovább olvasom
Otthonfelújítási támogatás 2022.12.31. után

Meghosszabbította a kormány az otthonfelújítási támogatás igénylésének határidejét három hónappal, de csak speciális esetekben. A támogatást 2023.03.31-ig vehetik igénybe azok, akik kizárólagosan vagy részben napelemes rendszert szerettek volna elszámolni és Mivel sok mindenkinek elhúzódtak a folyamatban lévő projektjei, mint pl a tetőáthajtás, sok esetben a napelemes rendszer nem kerülhetett fel a tetőre, a Kormány erre […]

Tovább olvasom
Nem érdemes tovább várni, pályázat nélkül is megéri napelemet telepíttetni!

Marad a rezsicsökkentés, a Magyar Kormány szerint mintegy 100 ezer kkv részére, azonban ennek szigorú feltételei vannak. Blogbejegyzéseinkben ezeket szedtük össze, illetve, hogy mire számíthatnak azok a vállalkozások, akik kiesnek a kedvezményes villamosenergia- és földgázárra jogosultak köréből. Kitérünk arra is, hogy melyik két fontos dátumot kell feljegyezzük a közeljövőre vonatkozóan. 2022. augusztus 1-től megváltozik az […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram